Turvallisuus

Turvallisuus kuuluu kaikille, se on jokaisen vastuulla ja jokaisella on oikeus työskennellä turvallisesti. Meille on tärkeää, että työt pystytään suorittamaan turvallisesti, ilman tapaturmia.

Laivan kaivos on teollisuusalue, joten alueella liikkuminen on luvanvaraista.

Yleinen turvallisuusperehdytys

Yrityksessämme työskentely edellyttää yleisen turvallisuusperehdytyksen sekä siihen kuuluvan tentin suorittamista. Turvallisuusperehdytyksen suorittaminen on pakollista kaikille Otso Gold Oy:n henkilökunnalle sekä kaivosalueella työskenteleville urakoitsijoille. 

Yleinen turvallisuusperehdytys on voimassa vuoden, ellei toisin säädetä.

 

Työturvallisuuskortti

Edellytämme jokaiselta kaivosalueella työskentelevältä henkilöltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. 

 

Urakoitsijat

Urakoitsija suorittaa omat riskinarvioinnit ja toimittaa ne Otso Goldille ennen töiden aloitusta. Mahdolliset työluvat myönnetään ennen töiden aloitusta (esim. tulityöt).

Turvavarusteet

 

Henkilöt:

 

Kaivosalueella vaadittavia perushenkilönsuojaimia ovat heijastavat ja näkyvät turvavaatteet, turvakengät, suojakypärä sekä suojalasit. Kuulonsuojaimia tulee käyttää alueilla, joilla melutaso ylittää 80 dB.

 

Ajoneuvot:

Avolouhokselle menevissä kevyissä ajoneuvoissa tulee olla keltainen vilkkuvalo, viiri (3 metriä maanpinnasta), ensiapulaukku sekä palosammutin (1,5 kg). 

Picture3.png

Pelastussuunnitelmat

Laivan kaivokselle on laadittu sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma, joita päivitetään määräajoin. Velvoite sisäisen pelastussuunnitelman laatimiseen perustuu EU-direktiiviin 2012/08/EU (SEVESO-III-direktiivi), vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin (390/2005) 28 §, sekä vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annetun valtioneuvoston asetukseen (685/2015).​

SEVESO-laitoksia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä muun muassa työsuojelu- ja ympäristöviranomaiset valvovat palo-, henkilö-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuutta sekä onnettomuus- ja vaaratilanteisiin varautumista lainsäädännön puitteissa.

Ulkoisen pelastussuunnitelman on laatinut Jokilaaksojen pelastuslaitos Otso Goldin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimittamien tietojen perusteella. Ulkoinen pelastussuunnitelman tukee pelastustoiminnan johtamista, sen tarkoituksena on varmistaa tehokas pelastus- ja sammutustoiminta. Velvoite ulkoisen pelastussuunnitelman laatimiseen on määrätty Pelastuslain (379/2011) 48§. Kaikki ulkoisen pelastussuunnitelman tiedot eivät ole julkisia.

Turvallisuustiedote

Laivan kaivos on luokiteltu SEVSO-laitokseksi, jonka perusteella on laadittava turvallisuustiedote suuronnettomuuksien varalle. Suuronnettomuusvaaran voi aiheuttaa muun muassa tulipalo, räjähdys, vuoto, vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, räjähteiden käsittely ja varastointi tai muu onnettomuus, joka voi aiheuttaa ihmisen terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa. 

Turvallisuustiedotteessa kerrotaan, millaisia vaarallisten aineiden vuoto- ja päästövaaroja kaivosalueen läheisyydessä on, miten niihin on varauduttu, miten niistä varoitetaan, miten tulee toimia suuronnettomuuden tapahduttua sekä mistä saa lisää tietoja. Merkittävimpiä vaaran aiheuttajia ovat rikkidioksidivuoto (SO2), nestekaasuvuoto ja sen syttyminen sekä natriumsyanidi, joka muodostaa tulipalossa ärsyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja.

Turvallisuustiedote on jaettu Laivan kaivoksen lähiasukkaille. Se on myös nähtävissä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivustolla: