00122.jpg

Otso Gold Oy

Laivan kaivoksen on tarkoitus tuottaa kultaa mahdollisimman pienin hiilijalanjäljin. Yrityksen käyttämästä energiasta 80% on uusiutuvaa, tavoitteemme on 100%.

Historia

Laivan kaivoksen tarina alkaa vuodesta 1980, jolloin harrastelijageologi löysi metsästysreissullaan Mäntyojan varresta kivilohkareita, joiden hän havaitsi sisältävän arvomineraaleja. Lähistöllä oli useita samankaltaisia kiviesiintymiä ja näiden perusteella löytyi lähtökallio. Kivinäytteitä lähetettiin tutkittavaksi, ja tutkimustuloksissa todettiin, että näytteet olivat kiillerikkaita ja gneissimäisiä, ja sisälsivät kullan lisäksi mm. kuparia, sinkkiä ja nikkeliä.

Alueella on vuosikymmenten saatossa operoinut useampia kaivosalan yrityksiä. Ensimmäiset paikan päällä tuotetut kultaharkot valettiin vuonna 2018.

Sijainti

Laivan kaivos sijaitsee Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kaivoksella on voimassa oleva kaivoslupa No 7803 (Laiva) sekä malminetsintäluvat.

 

Etäisyydet:

Laivan kaivos – Raahe 25 km

Laivan kaivos – Oulu noin 98,6 km 

Laivan kaivos – Vihannin rautatieasema 29 km

Kaivoksen toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan kartassa olevalle tummemmalle alueelle, jota kutsutaan kaivospiiriksi. Kaivospiirin alueella sijaitsevat kaikki kaivostoimintaan liittyvät toiminnot: avolouhokset, pintamaiden ja rikastushiekkojen läjitysalueet, sekä kaivoksen vesienhallintaan kuuluvat altaat ja pumppaamot. Kaivokselta lähtee n. 18 km pituinen maanalainen putki merelle, jota pitkin puhtaat ylijäämävedet poistetaan kaivoksen vesikierrosta voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti. Kaivospiirin alueella olevat maanomistajat saavat vuosittain korvauksen omistamansa alueen pinta-alan mukaan. Korvaus koostuu kiinteästä vuosikorvauksesta sekä kullan myyntitulosta saatavasta provisiosta. Korvausten suuruus on määritelty Kaivoslaissa. 

Vaaleat alueet kartassa ovat malminetsintäalueita, joilla yhtiöllä on lupa toteuttaa malmin etsintätöitä. Malmin etsintäalueella tehtävien töiden osalta yhtiö korvaa mahdolliset puustovahingot. 

Picture1.png
Avolouhos

Kaivosalueella on tällä hetkellä 2 avolouhosta, jotka ovat noin 30 ja 50 metriä syviä.  Louhokset laajenevat tuotannon edetessä sekä pinta-alaltaan että syvyydeltään. Tuotannon loppuvaiheessa louhokset yhdistyvät toisiinsa. Malminetsinnän tarkoituksena on kartoittaa lisää louhittavaa malmia louhosten ympäriltä, mikä voi lisätä kaivoksen elinikää. 

Kaivossuunnittelun perusteella tuotannossa olevalla louhosalueella tehdään kairareikiä panostusta varten. Panostettu alue räjäytetään ja lajitellaan lastauksen yhteydessä. Kaivoksella lajitellaan irti räjäytetty aines kolmeen kategoriaan: malmi (kuljetetaan rikastettavaksi), sulfidinen sivukivi (sisältää arseenia, läjitetään kalvotetulle alueelle) ja puhdas sivukivi (läjitetään kahdelle läjitysalueelle). Puhtaita sivukiviä voidaan hyödyntää murskauksen jälkeen kaivoksen infrarakentamisessa, tai sitä voidaan ympäristöluvan mukaisesti myydä ulkopuolelle. Tällä hetkellä sivukiven myyntiä ei toteuteta. 

Kaivoksen sulkemisen vaiheessa kaikki muodostuneet sivukivialueet peitetään ja maisemoidaan. 

Prosessi

Louhittu malmi kuljetetaan karkeamurskaukseen leukamurskaimelle, murskattu louhe kuljetetaan hihnalla malmivarastoon ja siitä jauhatuspiiriin. Primäärinen jauhatus tapahtuu autogeenimyllyssä, josta esijauhettu malmi kulkeutuu sekundäärijauhatukseen, jossa kivi jauhautuu edelleen pienempään raekokoon (80 % 0,1 mm). 

Murskauksen ja jauhatuksen jälkeen jauhettu kivi ohjataan karkeavaahdotuksen kautta painovoimaerotukseen. Kullan (ja hopean) liuotus tehdään kahdessa erillisessä liuotuspiirissä (Low Grade ja High Grade), jolloin rikastushiekka voidaan jakaa kahteen osaan. Pienempään rikastushiekkajakeeseen saadaan näin erotettua arseeni- ja rikkipitoinen aines ja suurempaan jakeeseen vastaavasti hyvin vähän arseenia ja rikkiä sisältävä aines. 

Liuotusprosessi perustuu syanidiliuotukseen, jossa syanidiliuosta lisätään ilmastettuun malmilietteeseen. Molempien liuotuspiirien rikastushiekka käsitellään erillisissä syanidinhajotusprosesseissa ennen hiekan siirtoa loppusijoitukseen rikastushiekka-alueelle.

Picture2.png

Otso Gold Oy Video